Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u goed te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 december 2018. 

Contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Counselor’s Onderweg, de Kubbing 27,  9531 MB, Borger. 

 Counselor’s Onderweg  verkrijgt de persoonsgegevens van uzelf, u verstrekt die aan ons via de website, email, telefoon, persoonlijk gesprek en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening of doeleinden. 

Persoonsgegevens

 Counselor’s Onderweg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

• NAW-gegevens 

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

• Geboortedatum 

Doeleinden

Counselor’s Onderweg verwerkt deze persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden, zoals: 

• Het onderhouden van contact; 

• Een goede en efficiënte dienstverlening; • Het verrichten van administratieve handelingen; 

• Verbetering van de dienstverlening; 

• Facturering; 

• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 

• Marketing; 

• Nakoming van wettelijke verplichtingen; 

• Het voeren van geschillen; 

• Advisering en consultatie; 

• Netwerkoverleg; 

• Scholing. 

Grondslagen 

Counselor’s Onderweg  verwerkt bepaalde persoonsgegevens op basis van artikel 6 van de AVG om uitvoering te kunnen geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Counselor’s Onderweg hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 

• De bescherming van haar financiële belangen; 

• De verbetering van haar diensten; 

• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

• Het efficiënt kunnen uitvoeren van noodzakelijke veiligheid; 

Informatie verstrekking aan derden

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een speciaal doel zal hiervoor afzonderlijk schriftelijk toestemming worden gevraagd. Verstrekking aan derden In het kader van haar dienstverlening kan Counselor’s Onderweg  persoonsgegevens uitwisselen. Counselor’s Onderweg kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de ITleveranciers van onze website en onze systemen en de financiële afdeling. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Verwerking persoonsgegevens en bewaartermijn

Counselor’s Onderweg zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Counselor’s Onderweg zich  moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Momenteel houden wij een bewaartermijn van 15 jaar aan, aanvangend van het moment dat u met ons contact heeft opgenomen. Indien uw gegevens eerder vernietigd kunnen worden, zal dit ook worden uitgevoerd. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Counselor’s Onderweg  passende beveiligingsmaatregelen genomen. In verband met de veiligheid publiceren wij hieromtrent niets maar u kunt altijd als u bij ons persoonsgegevens heeft laten vastleggen meer informatie krijgen. 

Profilering 

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Uw rechten 

U heeft het recht om Counselor’s Onderweg een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 2 weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Counselor’s Onderweg verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Counselor’s Onderweg, de Kubbing 27, 9531 MB Borger.  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Counselor’s Onderweg laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigingen privacyverklaring Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 december 2018. Counselor’s Onderweg  kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Neem contact op

7 dagen per week van 8:30 tot 21:00

Neem direct contact op >

Neem contact op

Als het mag loop ik als counselor een poosje met je mee, help ik je bij het inzichtelijk maken van hetgeen jou belemmert, confronteer ik jou hiermee en samen stellen we heldere en haalbare doelen op, die passend zijn bij jouw leven en jouw motieven.

Counselors Onderweg - Saskia van Toorn - Counselor en theraoeut -21

Korte wachttijden

Counselors Onderweg - Saskia van Toorn - Counselor en theraoeut -21

Geen oordeel

Counselors Onderweg - Saskia van Toorn - Counselor en theraoeut -21

Nederland dekend

Counselors Onderweg - Saskia van Toorn - Counselor en theraoeut -21

Geen reiskosten

Copyright Counselors Onderweg | Realisatie door ewired